Category: Tuyển dụng

Tuyển dụng TP Dịch vụ nội bộ

Tuyển dụng: TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ NỘI BỘ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản …

Read more
NHÂN VIÊN THƯ KÝ HÀNH CHÍNH TÒA NHÀ-01

Tuyển dụng: NHÂN VIÊN THƯ KÝ HÀNH CHÍNH TÒA NHÀ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản …

Read more
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ-01

Tuyển dụng: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản …

Read more
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG-01

Tuyển dụng: NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản …

Read more
KẾ TOÁN VĂN PHÒNG (IPS)-01

Tuyển dụng: KẾ TOÁN VĂN PHÒNG (IPS)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản …

Read more
GIÁM ĐỐC TÒA NHÀ - TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ-01

Tuyển dụng: GIÁM ĐỐC TÒA NHÀ/ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản …

Read more
NHÂN VIÊN - CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN-01

Tuyển dụng: NHÂN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản …

Read more
CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT KHỐI VẬN HÀNH

Tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT KHỐI VẬN HÀNH

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản …

Read more
Thư ngỏ - IPS