• Đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh theo đẳng cấp tòa nhà
  • Làm căn cứ để kiểm tra chất lượng vệ sinh của tòa nhà với nhà thầu.