THỜI GIAN LÀM VIỆC

KỸ SƯ TRƯỞNG

Untitled-3-05-min.jpg

1.         THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG VIỆC

 

Chức   danh công việc

 
 
Kỹ sư trưởng tòa   nhà
 
 

Bộ phận   làm việc

 
 
Văn phòng ban quản   lý dự án
 
 

Cấp   trên trực tiếp

 
 
Trưởng ban quản lý   tòa nhà/ GĐ Khối vận hành
 
 

Địa điểm   làm việc

 
 
Các dự án công ty   quản lý và phân công
 

2.         MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC

 

1. Đảm bảo sự vận hành ổn định của các hệ thống thiết   bị kỹ thuật trong tòa nhà

 

2. Giải quyết các vấn đề liên quan đến toàn bộ hệ thống   kỹ thuật của tòa nhà

 

3.         NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 
TT
 
 
Nhiệm vụ
 
 
Bằng chứng công việc
 
 
Tần suất
 
 
1
 
 

Tổ   chức và quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn những   công việc như đào tạo, giám sát, đánh giá công việc

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
2
 
 

Điều   hành mọi công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng hệ thống M&E của các   tòa nhà.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
3
 
 

Thiết   lập các quy trình vận hành, bảo dưỡng hiệu quả đối với hệ thống M&E của   các tòa nhà.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
4
 
 

Thiết   lập và duy trì các quy trình, tiêu chuẩn làm việc đối với bộ phận kỹ thuật.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
5
 
 

Thiết   lập và duy trì các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
6
 
 

Thiết   lập những thủ tục xử lý những tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điên, mất   nước, rò rỉ khí gas...

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
7
 
 

Giám   sát, thiết lập và duy trì các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa   cháy. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà Nước trong các vấn đề trên.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
8
 
 

Đề   xuất các giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống M&E nhằm tối ưu hóa quá   trình vận hành.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
9
 
 

Phối   hợp tổ chức việc diễn tập PCCC cho toàn bộ nhân viên các tòa nhà.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
10
 
 

Xây   dựng ngân sách vận hành, bảo dưỡng và lập kế hoạch năm.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
11
 
 

Thực   hiện các công việc khác được giao bởi Ban Giám Đốc

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
12
 
 

Tổ   chức và quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn những   công việc như đào tạo, giám sát, đánh giá công việc.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TT
 
 
Quyền hạn
 
 
1
 
 
Quản lý tất các hạ tầng hệ thống kỹ thuật liên quan đến   tòa nhà
 
 
2
 
 
Kiểm tra, giám sát các công   việc của đội ngũ kỹ thuật
 
CRM form will load here