THỜI GIAN LÀM VIỆC

KẾ TOÁN TÒA NHÀ

Untitled-3-07-min.jpg

1.         THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG VIỆC

 

Chức   danh công việc

 
 
Nhân viên Kế toán   tòa nhà
 
 

Bộ phận   làm việc

 
 
Văn phòng Ban quản   lý dự án
 
 

Cấp   trên trực tiếp

 
 
Giám đốc tòa nhà
 
 

Địa điểm   làm việc

 
 
Các dự án công ty   quản lý và phân công
 

2.         MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC

 

1.   Đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc liên quan về Kế toán

 

2.   Chăm sóc khách hàng

 

3.         NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 
TT
 
 
Nhiệm vụ
 
 
Bằng chứng công việc
 
 
Tần suất
 
 
1
 
 

Thu   phí quản lý của cư dân, phí điện, nước, internet, điện thoại …

 
 

Báo cáo công việc

 
 
Hằng   ngày
 
 
2
 
 

Chi   tiền mặt thanh toán các khoản phát sinh đã được duyệt

 
 

Báo cáo công việc

 
 
Hằng   ngày
 
 
3
 
 

Tổng kết   tiền cuối ngày nộp ngân hàng

 
 

Báo cáo công việc

 
 
Hằng   ngày
 
 
4
 
 

Chốt   quỹ gửi báo cáo về phòng kế toán

 
 

Báo cáo công việc

 
 
Hằng   ngày
 
 
5
 
 

Tiếp cư   dân và hướng dẫn cư dân thực hiện quy định của BQL như đăng ký sửa chữa, thi   công, hồ sơ vận chuyển hang hóa ra vào tòa nhà, thủ tục xe máy … đồng thời   giải đáp các thắc mắc cho cư

 
 

Báo cáo công việc

 
 
Hằng   ngày
 
 
6
 
 

Nhận dữ liệu lên phần mềm kế toán: kê ngân hàng, momo cư dân chuyển   tiền phí, Úp báo phí và in báo phí

 
 

Báo cáo công việc

 
 
Hằng   ngày
 
 
7
 
 

Theo dõi công nợ: Thống kê danh sách công nợ thu; thực hiện việc gọi   nhắc phí và gửi giấy nhắc phí; công nợ phải trả; các hợp đồng dịch vụ. Đồng   thời chế tài căn hộ chậm thanh toán

 
 

Báo cáo công việc

 
 
Hằng   ngày
 
 
8
 
 

Lập   báo cáo thu chi:Tập hợp chứng từ hóa đơn và lập báo cáo thu chi tòa nhà, Tổng   hợp các nguồn thu – chi của tòa nhà theo thời điểm hợp HNCC, hay theo yêu cầu   BQT, BGĐ. Đóng dấu và lưu hồ sơ

 
 

Báo cáo công việc

 
 
Hằng   tháng
 
 
10
 
 

Hỗ   trợ thư ký và trả lời các thắc mắc của cư dân về chính sách quản lý cư dân   tại tòa nhà

 
 

Báo cáo công việc

 
 
Hằng   tháng
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
TT
 
 
Quyền Hạn
 
 
1
 
 
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến   nghiệp vụ kế toán tại dự án
 
 
2
 
 
Từ chối giải quyết các vấn đề không đúng thẫm   quyền
CRM form will load here