Tuyển dụng
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc
Trong ngôi nhà của đại gia đình IPS, tất cả thành viên luôn được tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ. Mọi nỗ lực và thành quả của các bạn đều được chúng tôi ghi nhận và khen thưởng công bằng vì mỗi bạn là một mắt xích quan trọng, đóng góp vào thành công chung của IPS.